ម៉ឺនុយ
076 367 8779-070 291 536(Telegram)
0

កន្ត្រកទំនិញ

កំពុងដំណើរការ...
ទំព័រដើម>ផលិតផលក្មេង> ទ្រុងដាក់បាលក្មេងលេង>1213Jរនាំងទ្រុងក្មេងលេង អាចប្តូរទំរង់បាន បត់បាន មានប្រដាប់ទប់លំនឹង មានថែមកម្រាល1 កូនបាល់100គ្រាប់ កន្ត្រកដាក់កូនបាល់1 បាល់បោះ1 បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ 1.40×1.00×0.61ម៉ែត្រ 10ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 86$ 1.40×1.40×0.61ម៉ែត្រ 12ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 96$ 1.70×1.40×0.61ម៉ែត្រ 14ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 107$ 2.10×1.40×0.61ម៉ែត្រ 16ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 117$ 2.50×1.40×0.61ម៉ែត្រ 18ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំទ្វារ1 2.10×2.10×0.61ម៉ែត្រ 20ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 131$
1213Jរនាំងទ្រុងក្មេងលេង អាចប្តូរទំរង់បាន បត់បាន មានប្រដាប់ទប់លំនឹង មានថែមកម្រាល1 កូនបាល់100គ្រាប់ កន្ត្រកដាក់កូនបាល់1 បាល់បោះ1 បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ 1.40×1.00×0.61ម៉ែត្រ 10ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 86$  1.40×1.40×0.61ម៉ែត្រ 12ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 96$  1.70×1.40×0.61ម៉ែត្រ 14ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 107$  2.10×1.40×0.61ម៉ែត្រ 16ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 117$  2.50×1.40×0.61ម៉ែត្រ 18ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំទ្វារ1 2.10×2.10×0.61ម៉ែត្រ 20ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 131$

1213Jរនាំងទ្រុងក្មេងលេង អាចប្តូរទំរង់បាន បត់បាន មានប្រដាប់ទប់លំនឹង មានថែមកម្រាល1 កូនបាល់100គ្រាប់ កន្ត្រកដាក់កូនបាល់1 បាល់បោះ1 បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ 1.40×1.00×0.61ម៉ែត្រ 10ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 86$ 1.40×1.40×0.61ម៉ែត្រ 12ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 96$ 1.70×1.40×0.61ម៉ែត្រ 14ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 107$ 2.10×1.40×0.61ម៉ែត្រ 16ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 117$ 2.50×1.40×0.61ម៉ែត្រ 18ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំទ្វារ1 2.10×2.10×0.61ម៉ែត្រ 20ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 131$

131.00 $

ថតចម្លងនិងចែកចាយតំណភ្ជាប់នៅលើបណ្តាញសង្គមដើម្បីផ្ញើទៅមិត្តរបស់អ្នក。

ថតចម្លង
បន្ថែមទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញជោគជ័យ
1213Jរនាំងទ្រុងក្មេងលេង អាចប្តូរទំរង់បាន បត់បាន មានប្រដាប់ទប់លំនឹង មានថែមកម្រាល1 កូនបាល់100គ្រាប់ កន្ត្រកដាក់កូនបាល់1 បាល់បោះ1 បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ 1.40×1.00×0.61ម៉ែត្រ 10ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 86$ 1.40×1.40×0.61ម៉ែត្រ 12ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 96$ 1.70×1.40×0.61ម៉ែត្រ 14ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 107$ 2.10×1.40×0.61ម៉ែត្រ 16ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 117$ 2.50×1.40×0.61ម៉ែត្រ 18ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំទ្វារ1 2.10×2.10×0.61ម៉ែត្រ 20ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 131$
color:red,size:xxl
  • ឈ្មោះផលិតផល: 1213Jរនាំងទ្រុងក្មេងលេង អាចប្តូរទំរង់បាន បត់បាន មានប្រដាប់ទប់លំនឹង មានថែមកម្រាល1 កូនបាល់100គ្រាប់ កន្ត្រកដាក់កូនបាល់1 បាល់បោះ1 បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ 1.40×1.00×0.61ម៉ែត្រ 10ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 86$ 1.40×1.40×0.61ម៉ែត្រ 12ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 96$ 1.70×1.40×0.61ម៉ែត្រ 14ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 107$ 2.10×1.40×0.61ម៉ែត្រ 16ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 117$ 2.50×1.40×0.61ម៉ែត្រ 18ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំទ្វារ1 2.10×2.10×0.61ម៉ែត្រ 20ផ្ទាំង+ផ្ទាំងលេង1+ផ្ទាំងទ្វារ1 131$
  • លេខផលិតផល: 1213
  • ទម្ងន់: 1 kg = 2.2046 lb = 35.2740 oz
  • ប្រភេទ: ផលិតផលក្មេង > ទ្រុងដាក់បាលក្មេងលេង
  • កាលបរិច្ឆេទបង្កើត: 2024-05-26

s