ម៉ឺនុយ
076 367 8779-070 291 536(Telegram)
0

កន្ត្រកទំនិញ

កំពុងដំណើរការ...
ទំព័រដើម>ផលិតផលក្មេង> របស់ប្រើប្រាស់>7972Jដបទឹកដោះគោ កធំ ក្បាលទន់ ដបប្រើបាន៦ខែ ក្បាលមឺមប្រើបាន៣ខែ 6លេខ:0-3ខែ 8លេខ:3-6ខែ 10លេខ:6ខែឡើងទៅ មានBPA FREE 6លេខ:2.8$ 8លេខ:3$ 10លេខ:3.2$
7972Jដបទឹកដោះគោ កធំ  ក្បាលទន់ ដបប្រើបាន៦ខែ ក្បាលមឺមប្រើបាន៣ខែ 6លេខ:0-3ខែ 8លេខ:3-6ខែ 10លេខ:6ខែឡើងទៅ មានBPA FREE  6លេខ:2.8$ 8លេខ:3$ 10លេខ:3.2$

7972Jដបទឹកដោះគោ កធំ ក្បាលទន់ ដបប្រើបាន៦ខែ ក្បាលមឺមប្រើបាន៣ខែ 6លេខ:0-3ខែ 8លេខ:3-6ខែ 10លេខ:6ខែឡើងទៅ មានBPA FREE 6លេខ:2.8$ 8លេខ:3$ 10លេខ:3.2$

2.50 $
ពណ៌

ថតចម្លងនិងចែកចាយតំណភ្ជាប់នៅលើបណ្តាញសង្គមដើម្បីផ្ញើទៅមិត្តរបស់អ្នក。

ថតចម្លង
បន្ថែមទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញជោគជ័យ
7972Jដបទឹកដោះគោ កធំ ក្បាលទន់ ដបប្រើបាន៦ខែ ក្បាលមឺមប្រើបាន៣ខែ 6លេខ:0-3ខែ 8លេខ:3-6ខែ 10លេខ:6ខែឡើងទៅ មានBPA FREE 6លេខ:2.8$ 8លេខ:3$ 10លេខ:3.2$
color:red,size:xxl
  • ឈ្មោះផលិតផល: 7972Jដបទឹកដោះគោ កធំ ក្បាលទន់ ដបប្រើបាន៦ខែ ក្បាលមឺមប្រើបាន៣ខែ 6លេខ:0-3ខែ 8លេខ:3-6ខែ 10លេខ:6ខែឡើងទៅ មានBPA FREE 6លេខ:2.8$ 8លេខ:3$ 10លេខ:3.2$
  • លេខផលិតផល: 84254BL6
  • ទម្ងន់: 0.0111 kg = 0.0245 lb = 0.3915 oz
  • ប្រភេទ: ផលិតផលក្មេង > របស់ប្រើប្រាស់
  • កាលបរិច្ឆេទបង្កើត: 2021-04-12

s